Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
The title of the project
Director
Years of implementation
Source of financing
       
Funkcjonalizowane sferyczne nanostruktury węglowe o istotnych właściwościach elektrochemicznych
dr inż. Karolina Wenelska
2014-2017
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM
Zaawansowane badania nad systemem kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych i ich zastosowaniu in vitro i in vivo
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2014-2015
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Badania nad procesem magazynowania wodoru w nowych układach molekularnych opartych na palladzie i mezoporowatych nanosferach węglowych
Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
2013-2016
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 4
Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej - BI-SENSOR
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2013-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - GRAF-TECH
Badania nad preparatyką i fizykochemicznymi właściwościami grafenu funkcjonalizowanego fotosensybilizatorami
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2011-2015
Narodowe Centrum Nauki
Badania nad syntezą nanokompozytów opartych na nanostrukturalnych formach węgla i poliolefinach do zjawiska uniepalnienia
Dr hab inż. Xuecheng Chen
2011-2015
Narodowe Centrum Nauki
Badania nad syntezą i analizą właściwości fotokatalitycznych i antygrzybiczych mezoporowatych nanostruktur krzemionki o kształcie cylindrycznym i sferycznym funkcjonalizowanych dwutlenkiem tytanu
Dr inż. Krzysztof Cendrowski
2011-2015
Narodowe Centrum Nauki
Badania nad syntezą i funkcjonalizacją grafenu i kilkuwarstwowego grafenu
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2011-2014
Narodowe Centrum Nauki
Technologia syntezy systemu kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2010-2013
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Opracowanie syntezy nanorurek węglowych w procesie chemicznego osadzania par na katalizatorach zawierających metale ziem rzadkich
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2010-2011
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Praktyczne sposoby rozdziału przewodzących i półprzewodnikowych jednościennych nanorurek węglowych oraz badanie ich kluczowych właściwości elektrycznych i optycznych
Mgr inż. Błażej Scheibe
2009-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie metody otrzymywania nanorurek węglowych na katalizatorach niemagnetycznych i ich stabilnej dyspersji
prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk
2009-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie efektywnej metody rozdziału jednościennych nanorurek węglowych przewodzących od półprzewodnikowych
mgr inż. Alicja Bachmatiuk
2009-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Multifunkcjonalne nanorurki węglowe dla biomedycznego zastosowania
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2006-2010
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie projektu MRTN-CT-2006-035616
Multi-functional carbon nanotubes for biomedical applications
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2006-2010
Projekt Europejski 6 P.R.
Badania nad syntezą nanorurek węglowych o pojedynczych ścianach i ich funkcjonalizacją przez wypełnianie materiałami ferromagnetycznymi i piezoelektrycznymi
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2006-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego