Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tytuł projektu
Prowadzący/Kierownik
Lata realizacji
Źródło finansowania
       
Badania procesu powlekania włókien włókienniczych aktywnymi nieorganicznymi cząstkami i szczepienia związkami fosforoorganicznymi do wysokowydajnych kompozytów z żywicy epoksydowej
dr Xin Wen
2019
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 15
Wpływ nanomateriałów fotoaktywnych na stabilność mikrobiologiczną i skład chemiczny soku winogronowego i wina
mgr Kamila Pachnowska
2018
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 13
Badania nad hybrydą molekularną opartą na grafenie/pustych sferach węglowych funkcjonalizowanej tlenkami metali do baterii jonowo-litowych
dr hab. Xuecheng Chen
2018
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 13
Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektrochemicznych do magazynowania energii.
dr hab. Xuecheng Chen
2016
Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 5
Opracowanie podstaw technologii krajowej produkcji magnetycznej krzemionki wykorzystywanej w procesie izolacji kwasów nukleinowych w genetycznych testach na obecność SARS-COV2 (złoty standard)
prof. Ewa Mijowska
2020
UM WZ - Odpowiedzialny społecznie Proto_lab
Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe - biocharakterystyka i właściwości fizykochemiczne
mgr Martyna Trukawka
2017-2021
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 11
Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych
dr Krzysztof Cendrowski
2017-2021
Narodowe Centrum Nauki - SONATA 12
Sferyczne nanokompozyty oparte na węglu do magazynowania energii
dr hab. Xuecheng Chen
2017-2020
Narodowe Centrum Nauki - BEETHOVEN 2
Nowe układy typu rdzeń/otoczka na bazie TiO2: Synteza, charakterystyka i ich zastosowanie jako fotokatalizatorów do usuwania zanieczyszczeń organicznych
prof. Ryszard Kaleńczuk
2017-2020
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 11
Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych fotokatalizatorów opartych na grafitowym azotku węgla do wytwarzania wodoru z wody
dr Małgorzata Aleksandrzak
2016-2021
Narodowe Centrum Nauki - SONATA 10
Funkcjonalizacja 2D disiarczku molibdenu (MoS2) jednowymiarowymi nanorurkami węglowymi do badań nad nanokompozytami opartymi na poliolefinach
prof. Ewa Mijowska
2016-2020
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 10
Funkcjonalizowane sferyczne nanostruktury węglowe o istotnych właściwościach elektrochemicznych
dr Karolina Wenelska
2014-2017
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 6
Zaawansowane badania nad systemem kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych i ich zastosowaniu in vitro i in vivo
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2014-2015
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nanostrukturach węglowych
prof. Ewa Mijowska
2013-2019
Narodowe Centrum Nauki - SONATA BIS 2
Badania nad procesem magazynowania wodoru w nowych układach molekularnych opartych na palladzie i mezoporowatych nanosferach węglowych
Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk
2013-2016
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 4
Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej - BI-SENSOR
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2013-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - GRAF-TECH
Badania nad biofunkcjonalizacją ferromagnetycznego grafenu i kilkuwarstwowego grafenu o kontrolowanej wielkości płatków
prof. Ewa Mijowska
2012-2015
Narodowe Centrum Nauki - OPUS 2
Badania nad syntezą nanokompozytów opartych na nanostrukturalnych formach węgla i poliolefinach do zjawiska uniepalnienia
dr Xuecheng Chen
2012-2015
Narodowe Centrum Nauki - SONATA 2
Badania nad preparatyką i fizykochemicznymi właściwościami grafenu funkcjonalizowanego fotosensybilizatorami
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2011-2015
Narodowe Centrum Nauki
Badania nad syntezą i analizą właściwości fotokatalitycznych i antygrzybiczych mezoporowatych nanostruktur krzemionki o kształcie cylindrycznym i sferycznym funkcjonalizowanych dwutlenkiem tytanu
Dr inż. Krzysztof Cendrowski
2011-2015
Narodowe Centrum Nauki
Badania nad syntezą i funkcjonalizacją grafenu i kilkuwarstwowego grafenu
mgr Małgorzata Aleksandrzak
2011-2014
Narodowe Centrum Nauki - PRELUDIUM 1
Technologia syntezy systemu kontrolowanego uwalniania leków opartego na nanorurkach i nanosferach molekularnych
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2010-2013
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Opracowanie syntezy nanorurek węglowych w procesie chemicznego osadzania par na katalizatorach zawierających metale ziem rzadkich
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2010-2011
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Praktyczne sposoby rozdziału przewodzących i półprzewodnikowych jednościennych nanorurek węglowych oraz badanie ich kluczowych właściwości elektrycznych i optycznych
Mgr inż. Błażej Scheibe
2009-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie metody otrzymywania nanorurek węglowych na katalizatorach niemagnetycznych i ich stabilnej dyspersji
prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Kaleńczuk
2009-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Opracowanie efektywnej metody rozdziału jednościennych nanorurek węglowych przewodzących od półprzewodnikowych
mgr inż. Alicja Bachmatiuk
2009-2012
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Multifunkcjonalne nanorurki węglowe dla biomedycznego zastosowania
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2006-2010
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie projektu MRTN-CT-2006-035616
Multi-functional carbon nanotubes for biomedical applications
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2006-2010
Projekt Europejski 6 P.R.
Badania nad syntezą nanorurek węglowych o pojedynczych ścianach i ich funkcjonalizacją przez wypełnianie materiałami ferromagnetycznymi i piezoelektrycznymi
Prof. dr hab. Ewa Mijowska
2006-2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego