Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

obrazek


 


W Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów prowadzone są prace związane z opracowaniem technologii otrzymywania różnego rodzaju nanomateriałów do wielu zastosowań. Badania nad otrzymywaniem i charakteryzowaniem nanomateriałów prowadzone są za pomocą najnowszych stosowanych w świecie metod instrumentalnych takich jak – transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) z analizatorem pierwiastkowym EDX; skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM); spektroskopie: Ramana, w podczerwieni, w świetle widzialnym i w nadfiolecie; absorpcja atomowa; techniki badania zmian masy w funkcji zmian temperatury i atmosfery. 


 Otrzymywane i charakteryzowane są materiały takie jak np. nanorurki węglowe, grafen, nanocząstki metali i tlenków. Badane są także właściwości materiałów będących pochodnymi wyżej wymienionych. Nanomateriały opracowane w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów, są badane także w kierunku ich zastosowania w ochronie środowiska do preparowania wysoce aktywnych i odpornych na zatrucie fotokatalizatorów. Nowym kierunkiem badań jest opracowanie technologii produkcji tanich nanomateriałów do zmiany właściwości zapraw cementowych w kierunku polepszenia ich wytrzymałości.


W Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów prowadzone są zajęcia dydaktyczne na kierunkach Nanotechnologia i Technologia Chemiczna. Prowadzone są specjalności „Nanomateriały funkcjonalne” oraz „Nanonauki i nanotechnologie”, w ramach których studenci poznają techniki tworzenia, badania i sposobów zastosowania różnych nanomateriałów.


Za niesłychanie istotne uznaliśmy propagowanie nanotechnologii w społeczeństwie oraz wśród młodzieży. Wykorzystujemy do tego celu media (Polskie Radio Szczecin, prasa lokalna i ogólnokrajowa) i możliwości organizacyjne uczelni. Wykład inauguracyjny Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego DUTEK został przygotowany i przedstawiony przez panią prof. Ewę Mijowską. Na terenie Katedry organizowane są także specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów mające przybliżyć nanotechnologię młodym ludziom.


Katedra Fizykochemii Nanomateriałów prowadzi badania w ramach licznych grantów zagranicznych i krajowych (konkursy NCN i NCBiR).


O nas: nanonet.pl/nanotechnologia-w-szczecinie/


http://www.wtiich.zut.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace-wtiich.html

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Katedra Fizykochemii Nanomateriałów
Aleja Piastów 45, 
70-311 Szczecin
 
kierownik katedry: prof. dr hab. Ewa Mijowska